Elektrotechnické listy

ISSN 2453-8981

ročník III, číslo 4 - október 2018

Ján Kaňuch

Stručná história elektromobilov do roku 1910

A brief history of electric cars by 1910

Elektromobily sa vyrábajú už viac ako 150 rokov. Hybridný automobil vyrobil František Křižík už v roku 1895. V USA bolo okolo roku 1900 celých 38 percent všetkých vyrobených automobilov elektrických. V tomto príspevku je skrátene popísaná história vývoja elektromobilu od jeho vzniku do roku 1910.

The electric cars have been produced for more than 150 years. The hybrid car was produced by Frantiąek Křiľík in 1895. In the USA, around 1900, 38 percent of all cars were produced as electric ones. This paper briefly describes the history of the evolution of the electric car from its inception till 1910.

[celý článok]

Ján Bačík

Použitie robotického frameworku ROS pre riadenie malých bezpilotných prostriedkov

Using ROS robitcs framework for control small UAVs

Článok popisuje spôsob použitia robotického frameworku ROS pre riadenie malého bezpilotného prostriedku. K tomuto účelu je použitý malý riadiaci kontrolér Pixhawk, ktorý je možné riadiť pomocou ROS a spojiť ho s ľubovoľným počítačom cez lokálnu sieť. Vďaka tomuto riešeniu je možné nahradiť uzavreté riadenie, na báze rádiového vysielača a prijímača, otvoreným riadením, ktoré je možné vďaka ROS rozširovať a ľubovoľne prispôsobovať.

The article describes method for controlling small UAV by robotics framework ROS. For this purpose is used small controller Pixhawk, which is compatible with ROS a could com-municate with any computer in local network. Pixhawk connecti-vity allow replace closed control system, based on radio control transceiver and receiver, by the open control system, which can be further modified.

[celý článok]

Peter Girovský - Jakub Fekete

Riešenie mechanického tempomatu pre osobný automobil

Solution of the mechanical cruise control for vehicle

V tomto článku by sme chceli predstaviť realizáciu mechanického tempomatu. Tento tempomat je prezentovaný ako mechatronický systém pre udržiavanie rýchlosti vozidla. Pri návrhu tempomatu sa kládol dôraz na "low-cost" riešenie. Princíp funkcie v mechanického tempomatu je založený na regulácii polohy škrtiacej klapky. Pre správnu činnosť mechanického tempomatu bolo potrebné vyrieąiť niektoré konkrétne úlohy súvisiace so snímaním rýchlosti, s konštrukciou samotného zariadenia pre regulovanie polohy škrtiacej klapky, ako aj návrh riadiaceho systému celého mechanického tempomatu. Informácie o rýchlosti vozidla sme získali použitím Hallovho snímača, ktorý je pripojený na magnetický krúžok automobilového tachometra. Na ovládanie škrtiacej klapky bol použitý malý servopohon a pre riadenie bolo použité Arduino. Navrhnuté riešenie mechanického tempomatu bolo realizované pre automobil Škoda Felícia.

In this article we would like to present mechanical cruise control realization. This cruise control is presented as mechatronics device for vehicle speed maintenance and has been proposed as a "low-cost" solution. Principle of function in mechanical cruise control is based on a position control of throttle. For the right action of mechanical cruise control it was need to solve some particular tasks related with speed sensing, construct of device for control of throttle position and design of control system of whole mechanical cruise control. Information about car velocity we have gained using Hall sensor attached on a magnetic ring of car tachometer. For control of the throttle was used a small servo drive and as the control unit was used Arduino. The designed solution of mechanical cruise control have been realized for car Škoda Felicia.

[celý článok]

Tomáš Borovský

Valcovanie profilov a valcovacia rýchlosť

Wire rod mill and rolling speed

Na valcovni tyčí a profilových materiálov je rýchlosť valcovacích stolíc riadená tak, aby boli regulované ťahy medzi stolicami. Keďže na valcovni zvyčajne nie je inštalované meranie rýchlosti materiálu za každou stolicou zvlášť, určenie jednotlivých rýchlostí vychádza z otáčok motorov jednotlivých stolíc a teoretického tzv. efektívneho priemeru valcov Deff. Pre riadenie rýchlostí stolíc takto určená teoretická rýchlosť postačuje, avšak pre niektoré ďalšie zariadenia valcovne, ako napríklad letmé nožnice, podávacie valce, či navíjačky je presnosť takto určenej rýchlosti nedostatočná a je nutné zaviesť presnejšie metódy určenia rýchlostí. V tejto práci budú popísané metódy určenia rýchlosti materiálu na profilovej valcovni.

Rolling speed in Wire rod Mill is controlled in order to control tension between the stands. Since there are usually no sensors installed after each stand to detect the real speed of the material, theoretical speed calculation is based on motors rpms and so called Effective Diameter of rolls - Deff. It is sufficient to use theoretical speeds in tension control, but for some other applications, e.g. flying shears, pinchrolls or coilers, the accuracy of theoretical speed is not sufficient and it is required to implement more accurate methods to estimate real speed of the material. The main methods of material real speed estimation at section and bar mill are described in this paper.

[celý článok]