Šablóna príspevku

Príspevky do časopisu ELEKTROTECHNICKÉ LISTY (ISSN 2453-8981) budú prijímané v slovenskom a českom jazyku. Príspevok musí by vypracovaný v MS Word a formátovaný podľa poadovanej ablóny. Súbor s príspevkom musí by uloený pod menom prezentujúceho autora v tvare Priezvisko_Meno.docx (bez diakritiky) v maximálnej veľkosti 5MB.