Elektrotechnické listy

ISSN 2453-8981

ročník IV, číslo 1 - január 2019

Tomáš Borovský

Optimalizácia nastavenia valcovacích medzier pri valcovaní profilov

Optimization of gap set-up in profile rolling

Pri valcovaní profilov sa ako vstupný materiál používa sochor, zvyčajne so štvorcovým priečnym prierezom. Ten sa postupne zmenšuje ako vývalok prechádza jednotlivými stolicami opatrnými kalibrovanými valcami. Rýchlosti jednotlivých stolíc sú zvyčajne automaticky regulované tak, aby boli dosiahnuté žiadané ťahové pomery medzi jednotlivými stolicami. Nastavenie samotných valcovacích medzier na profilovej trati je však zvyčajne v rukách operátorov. Keďže nie je prítomné meranie rýchlosti, alebo priečneho prierezu materiálu za jednotlivými stolicami, kompenzovanie opotrebenia valcov a následne nastavenie valcovacej medzery závisí od skúseností obsluhy. V tejto práci je prezentované automatické analytické vyhodnotenie opotrebenia valcovacích medzier a ich následné riadenie pomocou genetických algoritmov.

The billets are used to be rolled in profile rolling, usually with square cross section. The cross section is progressively reduced as the workpiece passes through individual stands, which are equipped by grooved rolls. The speed of each stand is usually automatically controlled to achieve stable inter-stand tension conditions. Rolls gap set-up in profile rolling mill is usually completely in the hands of operators. Since there is no rolling speed or cross section measuring after each stand in the mill, compensation of rolls wear and consequent gap adjustment de-pends on skills and experiences of operators. The analytical automatic evaluation of rolls groove wear and consequent control of rolls gap based on genetic algorithm are presented in this paper.

[celý článok]

Jaroslava Žilková - Ján Kaňuch

Elektrické motory pre elektromobily

Electric motors for electric vehicles

Tento príspevok podáva prehľad a charakteristiku elektrických motorov najčastejšie používaných v elektrických vozidlách (EV) a hybridných elektrických vozidlách (HEV). V článku je uvedená klasifikácia a krátke predstavenie EV a HEV, požiadavky kladené na elektrické motory pre elektrické vozidlá, ich charakteristiky, porovnania jednotlivých typov motorov a možnosti ďalšieho smerovania v použití elektrických motorov pre aplikáciu v elektromobiloch.

This paper gives an overview and characterization of electric motors most commonly used in electric vehicles (EVs) and hybrid electric vehicles(HEVs). The paper presents the classification and a brief introduction of EVs and HEVs, the requirements for electric motors, their characteristics, comparison of individual types of the motors and the possibility of further direction in the use of electric motors for application to electric vehicles.

[celý článok]

Pavel Záskalický

Dvojfázová prevádzka trojfázového indukčného motora

Two-phase operation of a three-phase induction motor

Predkladaný príspevok sa zaoberá jednotlivými prevádzkovými stavmi trojfázového asynchrónneho motora napájaného z polovodičového meniča frekvencie pri výpadku napájania jednej fázy. Pre jednotlivé poruchové stavy sú vyšetrované momentové pomery s ohľadom na zvlnenie elektromagnetického momentu motora. Teória výpočtu elektrických a mechanických veličín motora je postavená na teórii priestorového vektora v komplexnej rovine.

Presented contribution deals with operation states of the three-phase asynchronous motor which is supplied by a semiconductor frequency converter, for a case of one phase supply failure. For various fault conditions, the electromagnetic torque waveform is investigated in particular with respect to the motor torque ripple. The theory of calculation of electrical and mechanical motor quantities is based on the theory of a space vector in a complex plane.

[celý článok]

Ján Kaňuch - Tomáš Drobot

Diaľkovo ovládané vozidlo s nastaviteľným podvozkom (1. časť)

Remote controlled vehicle with adjustable chassis (part 1)

V tomto príspevku je prezentovaný všeobecný opis malých diaľkovo ovládaných vozidiel. V druhej časti je spracovaný teoretický návrh, výber súčastí a návrh 3D modelu vozidla s nastaviteľným podvozkom. V ďalšom príspevku bude popísaná praktická realizácia, zapojenie, programovanie, konfigurácia a testovanie diaľkovo ovládaného vozidla.

This paper briefly presented a general description of small remote-controlled vehicles. In the second chapter of this paper is processed the theoretical design, selection of components and the design of the 3D model of the vehicle with an adjustable chassis. The practical realization, wiring, programming, configuration and testing of remote controlled vehicle will describe in the next paper (part 2).

[celý článok]