Elektrotechnické listy

ISSN 2453-8981

ročník III, číslo 1 - január 2018

Ján Kaňuch

Využitie magnetickej kvapaliny v elektrotechnike - vysokofrekvenčný transformátor

Use of Magnetic Fluid in Electrical Engineering - High Frequency Transformer

V tomto príspevku sú v prvej časti stručne opísané základné a magnetické vlastnosti magnetických kvapalín. Predstavuje niektoré aplikácie magnetických kvapalín v elektrotechnike, ale aj mechaniky a iné oblasti. Ďalšia časť popisuje merania s použitím magnetickej kvapaliny. Transformátor s jadrom z magnetickej kvapaliny bol navrhnutý a skonštruovaný. Prvé meranie sa uskutočnilo na transformátore s ferofluidovým jadrom pre rôzne frekvencie napájacieho napätia. Pre porovnanie bol premeraný ten istý transformátor, ale jadro bolo nahradené feritom.

In the paper are in the first part briefly describes the basic and magnetic properties of magnetic fluids. It presents some applications of magnetic fluids both in electrical engineering, but also mechanics and other fields.The next part describes of measurements with using of magnetic fluid. The transformer with a core of magnetic fluid was designed and constructed. The first measurement was made at the transformer with the ferro-fluid core for different frequencies of the supply voltage. For comparison the same transformer was measured, but the core was replaced by ferrite.

[celý článok]

Tomáš Borovský

Valcovanie profilov a valcovací moment

Wire rod mill and rolling torque

Valcovací moment je jedným z kľúčových parametrov pri valcovaní drôtu a profilov. Pri valcovaní profilov, sa zvyčajne na rozdiel od valcovania pásov nepoužívajú žiadne snímače valcovacej sily a tak valcovacia sila resp. valcovací moment musí byť odvodený od celkového momentu motora. Správne vyhodnotenie valcovacieho momentu má efekt na celkovú kvalitu riadenia procesu, keďže valcovací moment má vplyv na reguláciu rýchlosti jednotlivých valcovacích stolíc, riadenie pomocných obvodov a sledovanie samotného materiálu na valcovni. Tento článok sa zaoberá komponentmi momentu pôsobiaceho na motor valcovacej stolice a vyhodnotením jeho jednotlivých zložiek.

Rolling torque is one of the key rolling parameter in the long products rolling. In wire rod mills, in contrast to strip rolling there are no load cells installed in the stands to detect the rolling force. Therefore, rolling force, i.e. rolling torque must be estimated from stand motor torque. Evaluation of the rolling toque has an effect to quality of the rolling process since the rolling torque affects stand speed control, auxiliary control and material tracking. This paper deals with motor torque compo-nents and describes how to evaluate them.

[celý článok]

Marek Pástor - Jaroslav Dudrik - Andrea Vitkovská

Vysokofrekvenčný dc/dc menič s mäkkým spínaním a poloriadeným mostíkovým usmerňovačom

High-Frequency Soft-Switching DC-DC Converter with Half-Controlled Full-Bridge Rectifier

Článok sa zaoberá analýzou a simuláciou vysokofrekvenčného mostíkového jednosmerného meniča s poloriadeným mostíkovým usmerňovačom. Striedač nepriameho jednosmerného meniča je riadený s konštantnou frekvenciou a striedou 0,5 s pridanou bezpečnostnou medzerou. Riadenie výstupného napätia je realizované v poloriadenom usmerňovači, ktorý je synchronizovaný na striedač a pracuje s premenlivou dobou zapnutia. Tranzistory usmerňovača s bezstratovou vypínacou sieťou s riadiacim algoritmom zabezpečujú mäkké spínanie pre IGBT tranzistory striedača. Bezstratová vypínacia sieť zároveň zabezpečuje vypnutie v nule napätia pre tranzistory usmerňovača. Princíp činnosti je overený simulačne na 3kW, 50kHz modeli meniča.

The paper describes analysis and simulation of high-frequency dc/dc converter with half-controlled full-wave rectifier. The inverter of the dc/dc converter is controlled with constant frequency and duty cycle of 50% with added dead-time. The control of output voltage is performed in the rectifier, which is synchronized to the inverter and operates with variable duty cycle. The rectifier with lossless turn-off snubber ensures soft-switching of primary IGBT transistors. The turn-off snubber ensures zero-voltage switching for rectifier transistors. The principle of operation is verified by simulation on 3kW, 50kHz model.

[celý článok]