Elektrotechnické listy

ISSN 2453-8981

ročník II, číslo 1 - január 2017

Ján Bačík

Grafické rozhranie pre ovládanie helikoptéry T-Rex 600

Graphical user interface for control helicopter T-Rex 600

Článok predstavuje riadiaci systém skonštruovaný pre riadenie helikoptéry T-Rex 600 a jeho grafické rozhranie založené na Qt frameworku. Samotný riadiaci systém pozostáva z viacerých podsystémov určených pre riadenie jednotlivých akčných členov helikoptéry a komunikáciu s pozemnou stanicou.

The article describes a simple control system de-signed for piloting helicopter T-Rex 600, and its graphical user interface based on Qt framework. The control system consists of subsystems for control and power actuators and communication with a ground station.

[celý článok]

Peter Girovský - Radovan Sivý

Master-Slave riadenie robotických ramien

Master-Slave control of robotic arms

V tomto príspevku cheme predstaviť realizáciu MASTER-SLAVE riadenia robotických ramien. Robotické ramená boli postavené pomocou servopohonov z rady Dynamixel AX-12A, ktoré sú v tomto článku stručne popísané. V rámci realizácie bolo vytvorené aj grafické užívateľské prostredie, ktoré je predstavené v závere tohto článku. Riadnie tohto robotického systému bolo riešené v programe MATLAB. V článku je taktiež popísaný spôsob komunikácie servopohonov s riadiacim programom cez sériový port počítača.

In this paper we would like to present the master-slave control of the robotic arms. Robotic arms were constructed by means of actuators of a number of Dynamixel AX-12A, which in this article described briefly. During realization of this control, was also created the graphical user interface, which is presented at the end of this article. The control of the robotic system was designed in Matlab. The article also describes a method of communication with the actuator and control program through the serial port.

[celý článok]

Ján Kaňuch

Vplyv vyšších harmonických na prúd cez nulový pracovný vodič

Influence of higher harmonics on current flowing through the neutral operating wire

V tomto príspevku je popísaný nepriaznivý vplyv úsporných kompaktných žiariviek na elektrickú sieť. Na kvalitu elektrickej energie sa v poslednom čase kladie čoraz väčší dôraz. Je snaha používať zariadenia s čo najväčšou účinnosťou (teda aj lepšou reguláciou). To má čoraz väčší vplyv na výskyt vyšších harmonických v elektrických rozvodoch. K zvýšeniu výskytu vyšších harmonických napätí a prúdov v elektrických rozvodoch v nemalej miere prispieva aj používanie kompaktných úsporných žiaroviek. V príspevku sú popísané výhody a nevýhody kompaktných žiari-viek a princíp ich činnosti. V praktickej časti je urobené meranie vplyvu úsporných žiariviek na elektrickú sieť. Cieľom meraní bolo urobiť harmonickú analýzu priebehu prúdu, ktorý kom-paktné žiarivky odoberajú z napájacej siete a určiť prúd prete-kajúci nulovým vodičom pri použití úsporných kompaktných žiariviek ako náhrady klasických žiaroviek.

This paper describes the adverse effect of the compact fluorescent lamps to the power supply. The quality of electricity has recently higher and higher importance. The aim is to use the device with the highest effectiveness and therefore with better regulation. The result of these requests is the presence of the higher harmonics in the power supply. This increase of higher harmonic in voltage and current in the electrical wiring in no small measure causes to the use of energy-saving light bulbs. In this paper are presents the advantages and disadvantages of the compact fluorescent lamps, as well as the principles of their operation. In the practical part of this article it is described the measurement of the impact of energy-saving fluorescent lamps to the power supply. The aim of the realized measurements was to do harmonic analysis of the current, which took the compact fluorescent lamps from the power supply and determine the current flowing through the neutral wire while using the energy-saving compact fluorescent lamps as a substitute for the classical bulbs.

[celý článok]

Jaroslav Dudrik

ZVZCS PWM DC-DC menič s rekuperačnou odľahčovacou sieťou

ZVZCS PWM DC-DC converter with energy recovery clamp

V tomto článku je uvedený nepriamy jednosmerný menič v mostíkovom zapojení so šírkovým riadením so spínaním v nule napätia a v nule prúdu (ZVZCS). Na výstupnej strane meniča je použitý riadený usmerňovač pozostávajúci z dvoch usmerňovacích diód a s jedného aktívneho polovodičového spína-ča. Výkonové spínače striedača zapínajú v nule napätia a vypínajú v nule prúdu. Sekundárny spínač DC-DC meniča zapína v nule prúdu a vypína v nule napätia. Mäkké spínanie všetkých spínačov v DC-DC meniči je zabezpečené pomocou riadeného usmerňovača a vypínacej odľahčovacej siete. Menič je doplnený o rekuperačný obvod, ktorý umožňuje vrátiť energiu vzniknutú pri vypínaní sekundárneho spínača naspäť do meniča. Pre riadenie meniča je použité modifikované šírkové riadenie. V článku je vysvetlená a analyzovaná činnosť meniča a sú uvede-né simulačne výsledky z programu OrCAD.

A zero-voltage zero-current switching (ZVZCS) full-bridge PWM DC-DC converter with controlled secondary side rectifier consisting of two rectifying diodes and one active switch is presented in this paper. Zero-voltage turn-on and zero-current turn-off for power switches of the inverter are achieved. Secondary switch of the DC-DC converter turns on at zero cur-rent and turns off at zero voltage. Soft switching for all power switches of the converter is ensured by using controlled rectifier and turn-off snubber. Converter is complemented by secondary energy recovery clamp for transfer of the energy incurred at turn-off of the secondary switch back to the converter. Modified PWM control strategy is used for the converter. In the paper the principle of operation is explained and analyzed and simulation results are presented.

[celý článok]

Tomáš Borovský

Riadenie letmých nožníc na valcovni profilových materiálov

Flying shears control in wire rod mill

Presné riadenie letmých nožníc na valcovni profilových materiálov zohráva dôležitú úlohu z hľadiska zabezpečenia vysokej kvality a stability produkcie. Tento článok sa venuje popisu problému a vylepšenia existujúceho riadenia nožníc na valcovni roxorov a drôtov spoločnosti Slovakia Steel Mills v Strážskom. Pôvodné riadenie nožníc spôsobovalo nestabilnú dĺžku strihu a nestabilnú rýchlosť počas strihu, čo malo za následok nekvalitu produkcie a prestoje. V príspevku sa prezentuje detailný popis problému, návrh a implementácia riešenia.

High accuracy of flying shears control plays important role to achieve high quality and stability production in wire rod mill. This paper describes the flying shears control and the improvement of the old solution used in wire rod mill in Slovakia Steel Mills in Strážske. The problem of old solution is instability in the cut length and the cutting speed. Paper presents detailed description of the problems, description of the proposal and its implementation.

[celý článok]

Jaroslava Žilková - Martin Lešo

Bezsenzorové vektorové riadenie AM

Sensorless FOC control of IM

Vektorové riadenie patrí medzi najčastejšie používané spôsoby riadenia AM, ktoré sú používané v priemysle pri vyso-kých nárokoch na kvalitu riadenia. V tejto práci je uvedený návrh bezsenzorového vektorového riadenia asynchrónneho motora, pričom pre odhad rýchlosti motora je využitý rozšírený Kalmanov filter. Pomocou Kalmanovho filtra sú pozorované zložky rotorového toku a uhlová rýchlosť motora, ktoré sú použi-té v riadení pohonu. Kvalita odhadu je testovaná pre vektorovo riadený AM s orientáciou na rotorový magnetický tok. V závere práce je uvedené zhodnotenie dosiahnutých výsledkov.

Vector control is the most frequently used methods of AM control, which are used for high requirements in control quality in industry. In this work is presented a proposal sensor-less vector control of an induction motor (IM), where speed esti-mating of the rotor is based on the use of the extended Kalman filter (EKF). Using the extended Kalman filter allows to estimate components of the rotor magnetic flux and the angular speed of the motor, which are used in drive controller. The quality of the estimation is tested in rotor flux oriented IM drive control. Achieved results and their evaluation are shown in conclusion of the paper.

[celý článok]

Milan Lacko - Milan Biroš

Inteleligentné riadenie vonkajších žalúzii v rodinnom dome pomocou mikrokontrolérov

Smart control of shuffles in house by microcontrolers

Tento článok opisuje návrh inteligentného riadenia tienenia na rodinnom dome. Jedná sa o autonómne, mikroprocesormi ovládané exteriérové žalúzie na jednotlivých oknách domu, ktoré komunikujú s centrálnym ovládačom. Centrálny ovládač slúži na spracovanie klimatických informácii, ktoré ako informáciu posiela pre všetky žalúzie. Zároveň slúži na nastavovanie systému a zadávanie požiadaviek užívateľa.

The Paper describes the design of the smart control of shading equipment at house. These are an autonomous controls of exterior shuffles on each window realized by microcontroller that communicate with central controller. The weather information are processed by this central controller and then are sent to each shuffle’s controller. At the same the system settings and user’s commands are realized by central controller.

[celý článok]