Elektrotechnické listy

ISSN 2453-8981

ročník II, číslo 4 - október 2017

Ján Kaňuch - Jaroslava ilková

Nové trendy vo vývoji elektromobilov

New trends in the development of electric vehicles

Tento príspevok sa zaoberá súčasnými trendmi vo vývoji elektromobilov. V príspevku sú uvedené hlavné výhody elektromobilov, ich charakteristika a koncepcia, porovnanie pohonov s elektromotorom a spaľovacím motorom, prehľad súčasných najväčích výrobcov elektromobilov a významné trendy vo vývoji moderných elektromobilov. V záverečnej časti sú uvedené hlavné aspekty ďalieho vyuitia elektromobilov.

This paper deals with current trends in the development of electric vehicles. The paper presents the main advantages of electromobiles, their characteristics and concepts, comparison of drives with an electric motor and an internal combustion engine, an overview of the current largest producers of electric vehicles and significant trends in the development of modern electric vehicles. In the final part, the main aspects of further use of electric vehicles are presented.

[celý článok]

Ján Bačík

Industry 4.0 a moderné AGV systémy

Industry 4.0 and modern AGV systems

Článok predstavuje systém návrhu trajektórii pre moderné AGV systémy nepouívajúce magnetické pásky alebo indukčné vedenia ale modernú navigáciu zaloenú na laserovej technológii. Návrh trajektórie je jeden z najdôleitejích subsystémov AGV určených pre Industry 4.0, nakoľko je tento podsystém určený priamo pre integrátora technológie v danom prostredí.

The article describes trajectory designer for modernd AGV systems, which use modern navigation based on laser technology instead of old navigation method as magnetic tape and inductive line navigation. Trajectory designer is one of the most important subsystems of Industry 4.0 ready AGVs, because is intended for user, who integrates this technology in the given environment.

[celý článok]

Peter Girovský

Simulácia indoor navigácie vozidla

Simulation of the indoor navigation for vehicle

Tento príspevok sa zaoberá problematiku simulácie indoor navigácie a autonómneho pohybu vozidla. V príspevku sú uvedené viaceré monosti indoor navigácie autonómnych vozidiel ako aj algoritmy vyuívané pri určovaní polohy vozidiel. V závere článku je prezentovaná simulácia autonómneho pohybu vozidla v programe Matlab.

This paper deals with simulation of indoor navigation and vehicle autonomous movement. In the paper are listed some of options for indoor navigation of autonomous vehicles as well as algorithms used for vehicle positioning. At the end of the paper is presented a simulation of autonomous motion of the vehicle in the Matlab program.

[celý článok]