Elektrotechnické listy

ISSN 2453-8981

ročník V, číslo 1 - január 2020

Pavol Fedor

Modelovanie a riadenie malej vodnej elektrárne

Small Hydropower Plant Modelling and Controlling

Výskum, optimalizácia a praktická implementácia malých vodných elektrární ako zdroja čiestej energie je jednou z aktuálnych otázok súčasnej energetiky, ktorú nie je možné riešiť bez podpory výkonných výpočtových prostriedkov vzhľadom na nelineárnu podstatu týchto systémov. V článku je predstavený prehľad najbežnejších simulačných modelov malých vodných elektrární spolu s modelmi jednotlivých podsystémov.

Research, optimization and practical implementation of a Small Hydropower Plants as a source of clean electricity are one of the actual tasks in the current energetics, which is virtually impossible to solve without powerful computer support due to the strongly nonlinear nature of such systems. The article presents an overview of the most common simulation model schemes of Small Hydropower Plants, whereas explores the sub models of its individual subsystems.

[celý článok]

Daniela Perduková

Rôzne prístupy k modelovaniu hydraulickej turníny

Different approaches to modeling hydraulic turbine

Jadrom vodnej elektrárne je hydraulická turbína, ktorá predstavuje zložitý nelineárny systém s niektorými neznámymi, resp. ťažko identifikovateľnými parametrami. Predložený článok sa zaoberá rôznymi spôsobmi modelovania hydraulickej turbíny s dôrazom na zohľadnenie jej účinnosti a získaním jej účinnostnej charakteristiky priamo z merania prevádzkových stavov bez potreby znalosti parametrov turbíny.

The hydraulic turbine is considered as a heart or core of the hydropower plant, that in terms of modelling and system analysis represent a complex non-linear system defined by parameters, which process of identification is frequently very difficult to execute. This article is dedicated to the different approaches of modelling of the hydraulic turbine, while considering its efficiency and it explores the obtaining the efficiency characteristic directly from the measurement of the operating conditions without any need for knowledge of turbine’s parameters.

[celý článok]