Elektrotechnické listy

ISSN 2453-8981

ročník III, číslo 3 - júl 2018

František Ďurovský - Róbert Üveges

Riadiaci systém pohonov hydraulického manipulátora

Control System of Hydraulic Manipulator Drives

Tento príspevok sa zaoberá návrhom a implementáciou regulačnej štruktúry hydraulických pohonov, určených na presné polohovanie pre aplikáciu v hydraulickom manipulátore. Štruktúra je odvodená od konvenčného servo riadenia elektrických pohonov v analógii s hydraulickým systémom. Štruktúra bola implementovaná v prostredí NI LabView na riadiacom systéme CompacRIO.

A paper deals with control system design and implementation of hydraulic drives, which are used for precise motion control tasks of hydraulic manipulator. Structure is derived from conventional servo control of electric drives because of similar principles in both systems. Structure was implemented in NI LabView on CompactRIO control system.

[celý článok]

Peter Girovský - Ján Kaňuch - Zoltán Gombos

Analýza vplyvu napájania univerzálneho motora

Analysis of the Power Supply Influence on the Universal Motor

V tomto príspevku chceme prezentovať vplyv jednosmerného a striedavého napájania na univerzálny motor. Univerzálne motory majú široké využitie v rôznych aplikáciách a môžu by prevádzkované tak so striedavým, ako aj jednosmerným napätím. Výhodou univerzálnych motorov sú najmä vysoký rozbehový moment, veľmi kompaktná konštrukcia a vysoká prevádzková rýchlosť. V závere príspevku sú prezentované výsledky meraní na univerzálnom motore pri jednosmernom a striedavom napájaní.

In this paper, we want to present the influence of DC and AC power on the universal motor. Universal motors are widely used in various applications and can be powered by AC or DC voltage. The advantage of universal motors is especially high starting torque, very compact design and high operating speed. At the end of the paper are presented the results of measurements on universal motor with direct and alternating power supply.

[celý článok]

Marek Pástor

Výkonové polovodičové súčiastky na báze SiC

SiC Semiconductor Power Devices

Článok sa zaoberá prehľadom výkonových polovodičových súčiastok na báze karbidu kremíka. Je zameraný na komerčne dostupné diskrétne súčiastky a ich vlastnosti. V článku sú spomenuté základné vlastnosti a aktuálne parametre nasledovných súčiastok: SiC Schottkyho dióda, SiC tranzistor JFET, SiC tranzistor MOSFET a SiC bipolárny tranzistor.

The paper presents an overview in SiC semiconductor power devices. It is focused on commercially available devices and their properties. Basic features and current parameters of following devicess are mentioned in the paper: SiC Schottky diode, SiC JFET, SiC MOSFET and SiC BJT.

[celý článok]

Milan Lacko - Marián Bezeg

Svetelný rotujúci efekt riadený mikrokontrolérom

Rotary Light Effect Controlled by Microcontroller

Článok opisuje návrh a stavbu svetelného rotujúceho efektu, ktorý demonštruje biofyzikálny jav zotrvačnosti ľudského oka. Tento efekt je riadený pomocou mikrokontroléra ATmega. Je navrhnutá a vytvorená konštrukcia, pohon a riadenie celého zariadenia. Funkčnosť efektu bola overená vykresľovaním niekoľkých obrazcov.

The article describes the design and construction of a light rotating effect, which demonstrates the biophysical phenomenon of inertia of the human eye, respectively, persistence of vision. This effect is controlled by the ATmega microcontroller. The construction, drive and control of the whole device are designed and built. Functionality of the effect was verified by rendering several images.

[celý článok]