Elektrotechnické listy

ISSN 2453-8981

ročník III, číslo 2 - apríl 2018

Daniela Perduková - Pavol Fedor

Fuzzy linearizácia nelineárnej dynamickej sústavy

Fuzzy Linearization of a Nonlinear Dynamic System

Predloený príspevok sa zaoberá metodikou získavania jednoduchého fuzzy modelu nelineárnej dynamickej sústavy, o ktorej máme len externé informácie ( t.j. namerané závislosti medzi vstupmi a výstupmi ) a ukazuje jednu z moností jeho vyuitia pre účely riadenia. Uvádzaná metodika je vysvetlená na jednoduchích príkladoch a v závere sú uvedené výsledky jej aplikácie pre riadenie pohonu s asynchrónnym motorom.

The paper deals with the method of obtaining a simple fuzzy model of a nonlinear dynamic system for which only external information is available (i.e. the measured dependencies between the inputs and outputs) and it demonstrates one of the possibilities of its application for purpose of control. The method is first explained by means of simple examples, followed by the presentation of results of its application in the control of a drive with asynchronous motor.

[celý článok]

Peter Girovský

Neurónové pozorovatele pre vektorové riadenie asynchrónneho motora

Neural estimators for vector control of induction motor

Príspevok sa zaoberá návrhom neurónových pozorovatežov rýchlosti a magnetizačného prúdu pre vektorové riadenie asynchrónneho motora. Návrh neurónových pozorovatežov bol vychádzal z jednoducho meratežných veličín vo vektorovom riadení, ako sú zloky statorového prúdu a napätia. Celý návrh a simulačné overenie neurónových pozorovatežov bolo robené v programe MATLAB/Simulink.

The paper deals with the design of the neural estimators of speed and magnetization current for vector control of the asynchronous motor. The design of neural estimators was based on simple measurable variables in vector control, such as components of stator current and voltage. The whole design and simulation verification of neural estimators was done in MATLAB/Simulink.

[celý článok]

František Ďurovský - Róbert Üveges

Kinematika hydraulického manipulátora s pantografickou truktúrou

Kinematics of hydraulic manipulator with pantografic structure

Článok popisuje kinematiku hydraulického manipulátora so iestimi stupňami vožnosti. Manipulátor má nosnos 500kg a je určený na manipuláciu s akými bremenami. Odvodené rovnice kinematiky boli implementované do riadiaceho systému robotického manipulátora ako čiastkový modul pre riadenie pohybu. V spolupráci s ostatnými modulmi je moné manipulátor teleoperátoricky riadi v kartézskych súradniciach.

Paper deals with kinematic analysis of hydraulic manipulator with six axis of freedom. Manipulator has lifting capacity of 500kg and is used to manipulate with heavy loads. Derived kinematic equations was implemented in control system of robotic manipulator as a partial module of motion control. In companion with other modules is possible to teleoparative control in Cartesian coordinates.

[celý článok]