Elektrotechnické listy

ISSN 2453-8981

ročník IV, číslo 3 - júl 2019

Marek Pástor, Jaroslava Žilková, Martin Lešo

Mikroprocesorové riadenie DC-DC meniča

Microprocessor control of DC-DC converter

Príspevok prezentuje realizáciu mikroprocesorového napäťového riadenia DC-DC meniča s mäkkým spínaním. Model DC-DC meniča spolu s navrhnutým riadením bol vytvorený v programe Matlab/Simulink. Navrhnutý PI regulátor bol implementovaný na ARM mikroprocesore STM32F746. Činnosť riadeného jednosmerného meniča bola overená meraním na laboratórnom modeli 2-kW DC-DC meniča. Dosiahnuté výsledky sú zhodnotené v závere príspevku.

The paper presents the implementation of microprocessor control of a soft-switching DC-DC converter. A model of a soft-switching DC-DC converter with voltage control was created in program MATLAB/Simulink. A continuous-time PI controller was transformed into a discrete-time PI controller and implemented on the STM32F746 ARM microprocessor. The abilities of the proposed PI controller were verified by measurement on a laboratory model of a 2-kW DC-DC converter. Achieved results are discussed at the end of the paper.

[celý článok]

Peter Girovský, Martin Bajcura

Systém pre rozpoznávanie evidenčného čísla vozidla automatickej brány

The system for detecting the vehicle registration number of the automatic gate

V tomto príspevku chceme predstaviť postupy a návrh algoritmu pre spracovanie obrazu automatickej závory fungujúcej na princípe rozpoznávania evidenčného čísla vozidla (EČV). Návrh modelu, GUI pre ovládanie závory a samotný riadiaci algoritmus automatickej závory, bol robený v programe MATLAB. V závere príspevku sú prezentované výsledky z testovania navrhnutého systému a rozpoznávania EČV.

In this paper, we would like to introduce procedures and design of algorithm for image processing of automatic gate, that the principle is based on identification of the vehicle registration number. The model design, the GUI for the gate control and the automatic gate control algorithm itself were made in MATLAB. At the end of the paper, results from testing the proposed system and identification of the vehicle registration number are presented.

[celý článok]

Daniela Perduková, Pavol Fedor

Fuzzyfikácia dynamického black-box systému

Fuzzyfication of Dynamic Black-Box System

Príspevok sa zaoberá náhradou dynamického black-box systému definovaného databázou zodpovedajúcich vstupov a výstupov pomocou ekvivalentného fuzzy systému, ktorý má podobné správanie sa z hľadiska vstupov a výstupov. Jadrom článku je testovanie databázy údajov DS z hľadiska ich vzájomnej konzistencie, ktoré umožňuje vyhnúť sa nerealizovateľným pokusom o túto náhradu. Princíp metódy je vysvetlený na jednoduchej sústave 2. rádu a overený simuláciou na modeli asynchrónneho motora, ktorý predstavuje sústavu 5-tich nelineárnych diferenciálnych rovníc.

The article deals with the substitution of a dynamic system defined by a corresponding database of Inputs/Outputs using an equivalent fuzzy system that has a similar behavior in terms of inputs and outputs. The main aim of the article is to test the dynamic system database in terms of their mutual consistency, which makes it possible to avoid unrealistic attempts to subs-titution it with fuzzy systems. The principle of the method is explained on a simple 2nd order system and verified by simula-tion on an asynchronous motor model, which presents the system of 5 non-linear differential equations.

[celý článok]

Ján Kaňuch

Využitie PDCA cyklu pri výučbe elektroniky na KEM FEI Technickej Univerzity v Košiciach

Using of PDCA cycle in Improving the quality of teaching the Electronics subject on KEM FEI Technical University of Koąice

V článku je popísaná metóda, ktorá umožňuje zlepšiť kvalitu výučby predmetu Elektronika implementáciou moderných metód výučby zameraných na podporu tvorivosti a aktivity študentov, ktoré nielen odrážajú individuálne potreby a požiadavky spoločnosti, ale tiež reagujú na súčasné celosvetové trendy. Konkrétne je v príspevku uvedená implementácia metódy prípadových štúdií s využitím manažérstva kvality v systéme výučby s uzavretým PDCA cyklom.

Described in the article is a method allowing to improve the quality of teaching the Electronics subject by implementing up-to-date methods of teaching focusing on supporting the creativity and activity of students in training, when the methods not only reflect individual needs and requirements of the both general and participating public but give answers to some current global trends as well. Specifically, the paper describes the implementation of the case study method using the quality management system of teaching closed PDCA cycle.

[celý článok]

Jaroslav Dudrik

PWM DC-DC menič s jednoduchou sekundárnou vypínacou sieťou

PWM DC-DC Converter with Simple Secondary Turn-Off Snubber

V článku je uvedený nepriamy jednosmerný menič v mostíkovom zapojení so šírkovým riadením so spínaním v nule napätia a v nule prúdu (ZVZCS). Na výstupnej strane meniča je použitý riadený usmerňovač pozostávajúci z dvoch usmerňovacích diód a s jedného aktívneho sekundárneho polovodičového spínača. Výkonové spínače striedača zapínajú v nule napätia a vypínajú v nule prúdu. Sekundárny spínač síce zapína v nule prúdu, ale má tvrdé vypínanie. Menič je preto doplnený o jednoduchú sieť na zníženie vypínacích strát sekundárneho spínača, čím sa dosiahne jeho vypínanie v nule napätia. Navyše tento obvod, umožňuje vrátiť energiu vzniknutú pri vypínaní sekundárneho spínača do záťaže. Pre riadenie meniča je použité modifikované šírkové riadenie. V článku je vysvetlená a analyzovaná činnosť meniča a sú uvedené simulačne výsledky z programu OrCAD.

A zero-voltage zero-current switching (ZVZCS) full-bridge PWM DC-DC converter with controlled secondary side rectifier consisting of two rectifying diodes and one active switch is presented in the paper. Zero-voltage turn-on and zero-current turn-off for power switches of the inverter are achieved. Secondary switch of the DC-DC converter turns on at zero cur-rent but turns off hard. Therefore the converter is complemented by simple secondary turn-off snubber and thus turn off of the secondary switch is achieved. Moreover, the energy incurred at turn-off of the secondary switch is transferred back to the load. Modified PWM control strategy is used for the converter. In the paper the principle of operation is explained and analyzed and simulation results are presented.

[celý článok]

Karol Kyslan, Milan Lacko

Skalárne riadenie 5-fázového asynchrónneho motora

V/f Control of 5-phase Induction Machine

Článok prezentuje implementáciu skalárneho riadenia 5-fázového asynchrónneho motora. Opísané sú vlastnosti 3-fázového a 5-fázového asynchrónneho motora a algoritmus skalárneho riadenia. V riadení sa využíva bežná sínusová PWM modulácia, ktorá bola upravená pre 5-fázový motor. Navrhnutý algoritmus bol experimentálne overený pomocou prototypu 5-fázového striedača a motora, pričom predbežné experimentálne výsledky sú uvedené na konci článku

The paper presents the implementation of the scalar control for 5-phase induction machine. The algorithm of scalar control and properties of 3-phase and 5-phase induction machine are described. Sinusoidal PWM modulation was modified in order to use it with 5-phase inverter. Proposed algorithm was experimentally verified with the prototype of 5-phase inverter and 5-phase induction machine. Preliminary experimental results can be found at the end of the paper.

[celý článok]

Martin Bednarčík, Milan Lacko, Milan Biroš

Modulárny panel prepínačov

Modular control panel with switches

Tento príspevok sa zaoberá problematikou CAN zbernice v automobilovej technike a samotným navrhnutím modulárneho panela prepínačov. V príspevku sú uvedené informácie o protokoloch štandardného a rozšíreného CAN protokolu. Na návrh modulu prepínačov je použitý kontrolér od firmy STMicroelectronics, konkrétne STM32.

This paper deals with CAN bus in automotive technology and designing a modular switch panel. The paper provides information about protocols of standard and extended CAN protocol. The STMicroelectronics controller, specifically STM32 is used to design the switch module.

[celý článok]

Milan Lacko, Marek Pástor

Inteligentné svetlo na báze mikrokontroléra

Smart Light based on mikrocontroller

Tento článok opisuje využitie mikrokontroléra na vytvorenie inteligentného svetla ako embedded systému pre zvýšenie komfortu obyvateľov domu či bytu. Aplikácia bola realizovaná v novostavbe rodinného domu, kde jeden mikrokontrolér realizuje riadenie až troch nezávislých miestností s tromi nezávislými inteligentnými svietidlami.

This Article describes the use of a microcontroller to create intelligent light as an embedded system to increase the comfort of a house or apartment occupant. The application was implemented in a new building of a family house where one mi-crocontroller realizes up to three independent rooms with three independent intelligent lamps.

[celý článok]

Jaroslava Žilková, Ján Kaňuch

Batérie pre elektromobily

Batteries for electric vehicles

Tento príspevok podáva prehľad a charakteristiku batérií najčastejšie používaných v elektrických vozidlách (EV) a hybridných elektrických vozidlách (HEV). V článku je uvedená klasifikácia a krátke predstavenie batérií, požiadavky kladené na batérie pre elektrické vozidlá, ich charakteristiky, porovnania jednotlivých typov a možnosti ďalšieho vývoja v ich použití pre aplikáciu v elektromobiloch.

This paper gives an overview and characterization of batteries most commonly used in electric vehicles (EVs) and hybrid electric vehicles(HEVs). The paper presents the classification and a brief introduction of batteries for EVs and HEVs, the requirements for batteries, their characteristics and comparison of individual types and the possibility of further development in the use for application in electric vehicles.

[celý článok]