Elektrotechnické listy

ISSN 2453-8981

ročník IV, číslo 2 - apríl 2019

Peter Girovský, Ján Kaňuch, Zoltán Gombos

Návrh meniča pre napájanie univerzálneho motora

Design of the converter for power supply of the universal motor

V tomto príspevku chceme prezentovať návrh meniča pre napájanie univerzálneho motora. Univerzálne motory majú široké využitie v rôznych aplikáciách a môžu byť prevádzkované tak so striedavým, ako aj jednosmerným napätím. Výhodou univerzálnych motorov sú najmä vysoký rozbehový moment, veľmi kompaktná konštrukcia a vysoká prevádzková rýchlosť. Nakoľko univerzálny motor dosahuje lepšie prevádzkové vlastnosti pri napájaní jednosmerným napätím, je v tomto príspevku prezentovaný návrh jednosmerného meniča pre napájanie univerzálneho motora.

In this paper we want to present the design of the converter for powering the universal motor. Universal motors are widely used in various applications and can be powered by AC or DC voltage. The advantage of universal motors is especially high starting torque, very compact design and high operating speed. Since the universal motor has better performance with DC power supply, the design of the DC converter for powering the universal motor is presented in this paper.

[celý článok]

Ján Kaňuch, Tomáš Drobot

Diaľkovo ovládané vozidlo s nastaviteľným podvozkom (2. časť)

Remote controlled vehicle with adjustable chassis (2nd part)

V tomto príspevku je popísaná praktická realizácia, zapojenie, programovanie, konfigurácia a testovanie diaľkovo ovládaného vozidla. V prvom príspevku (časť 1) bol prezentovaný všeobecný opis malých diaľkovo ovládaných vozidiel a spracovaný teoretický návrh, výber súčastí a návrh 3D modelu vozidla s nastaviteľným podvozkom.

Presented in this paper are practical realization, wiring, programming, configuration and testing of a remote controlled vehicle. The general description of the small remote-controlled vehicles and processed the theoretical design, selection of components and the design of the 3D model of the vehicle with an adjustable chassis were briefly described in the first paper (part 1).

[celý článok]

Milan Lacko, Marek Pástor, Martin Kubej

Generátor impulzov ako prípravok pre podporu výučby signálových procesorov

A pulse generator as equipment tool for support of the signal controller education

Článok opisuje návrh a realizáciu univerzálneho generátora impulzov, ktorý môže slúžiť ako prípravok pre podporu výučby signálových kontrolérov, konkrétne pri precvičovaní práce s perifériou eCapture kontroléra TMS320F28335 od fy. Texas Instruments. Na generovanie impulzov je využitá PWM periféria kontroléra AVR ATmega16. Ako užívateľské rozhranie je využitý alfanumerický displej 2x20 znakov.

The paper deals with the design and realization of the universal pulse generator. It can be used as an equipment tool for support of signal controller education, especially by working with eCapture peripheral of the signal controller TMS320F28335 fy. Texas Instruments. The peripheral PWM of microcontroller AVR ATmega16 is used to generate impulses. The 2x20 characters LCD display is used as simple user interface.

[celý článok]

Marek Pástor, Jaroslava Žilková

Riadenie výstupného napätia DC-DC meniča

Output voltage control of DC-DC converter

Príspevok sa zaoberá návrhom PI regulátora pre DC-DC menič s mäkkým spínaním. Model DC-DC meniča s mäkkým spínaním bol vytvorený v programe Matlab/Simulink. Dynamika DC-DC meniča bola aproximovaná systémom druhého rádu. Na základe požadovanej dynamiky systému bol navrhnutý spojitý PI regulátor. Uvedený návrh je simulačne verifikovaný na modeli DC-DC meniča s mäkkým spínaním a dosiahnuté výsledky sú uvedené v závere príspevku.

The paper presents a proposal of PI controller for a soft-switching DC-DC converter. Model of the DC-DC converter was created in program Matlab/Simulink. The dynamics of the DC-DC converter was approximated by a second order system. Based on the required system dynamics, a continuous PI controller was designed. This proposal is verified by simulations on the model of a soft-switching DC-DC converter in the end of the paper.

[celý článok]

Pavol Fedor

Energetická optimalizácia parametrov PI regulátora na báze fuzzy systému

Energy optimization of PI controller parameters based on fuzzy system

Predložený článok sa zaoberá metodikou návrhu parametrov PI regulátora, ktorý je pre daný spojitý dynamický systém optimálny z energetického hľadiska pri dodržaní požadovaných dynamických parametrov regulácie. Vhodné parametre regulátora sa hľadajú na základe fuzzy modelu sústavy, získaného jej identifikáciou z nameraných vstupov a výstupov. Navrhnutá metodika je verifikovaná pre návrh energeticky optimálnych parametrov PI regulátora pre jednosmerný pohon.

The paper deals with the PI parameters of the controller design methodology which is optimal from power point of view for given dynamic system when required dynamic parameters of control are satisfied. Proper control parameters are searched on fuzzy model base of the system obtained by identification from measured inputs and outputs. The proposed methodology is verified for the design of energy-optimal parameters of the PI controller for DC drive.

[celý článok]

Pavol Fedor, Daniela Perduková

Nová koncepcia HIL pracoviska pre verifikáciu dynamických systémov

New concept of HIL workplace for dynamic systems verification

Článok sa zaoberá návrhom univerzálneho Hardware in the Loop (HIL) pracoviska pre verifikáciu spojitých alebo diskrétnych dynamických systémov. Celá koncepcia je založená na požiadavke čo najširšej univerzálnosti pracoviska a na požiadavke využívania štandardných zariadení. Aby boli splnené uvedené požiadavky, obidva podsystémy HIL pracoviska (testovací a simulačný) boli postavené na báze programovateľných logických automatov - PLC. Navrhnuté pracovisko môže byť využívané hlavne pre riešenie úloh z oblasti elektrických pohonov, mechatroniky, robotiky a riadenia technologických systémov.

The article deals with design of universal Hardware in the Loop workplace (HIL) for verification of continuous or discrete dynamical systems. The whole concept is based on the requirements of the widest workplace universality and the requirement to use standardized devices. In order to meet these requirements, both subsystems of the HIL workplace (testing and simulation) were built on basis of Programmable Logic Controler-PLC. The proposed workplace can be mainly used for solving tasks related to electric drives, mechatronics, robotics and technological systems control.

[celý článok]