Elektrotechnické listy

ISSN 2453-8981

ročník I, číslo 2 - október 2016

Marek Pástor - Jozef Dulin

Vyhrievaná podložka pre spájkovanie DPS s kovovým jadrom

Hot Plate for Insulated Metal Substrate PCB Soldering

Článok sa zaoberá problematikou spájkovania na dosky ploš-ných spojov s izolovaným hliníkovým jadrom. Tieto dosky sú využívané hlavne v aplikáciách, kde je požadovaný výborný odvod tepla vzniknutého v dôsledku výkonových strát. Jedná sa hlavne o oblasť výkonovej elektroniky. Dosky plošných spojov s hliníkovým jadrom majú vysokú tepelnú vodivosť. Tá predsta-vuje pri spájkovaní problém v podobe nemožnosti dostatočného pretavenia spájky pri spájkovaní mikrospájkovačkou. Pre od-stránenie tohto problému je navrhnutá vyhrievaná podložka s mikropočítačovou reguláciou.

The paper deals with problems of soldering on insulated metal substrate aluminium printed circuit boards. These boards are used mainly in applications which require perfect dissipation of heat produced by power losses. It is the case mainly in the area of power electronics. Insulated metal substrate boards have high thermal conductivity. This causes problems with solder heating when soldering with soldering iron station. The hot plate with microprocessor control is designed to solve the above-mentioned problem.

[celý článok]

Ján Bačík

Navigačný systém pre malého mobilného robota pohybujúceho sa v bludisku

Navigation system for a small mobile robot operated in a maze

Článok predstavuje jednoduchý navigačný systém, ktorý je ur-čený pre navigáciu malého robota v bludisku. Navigačný systém pozostáva z infračervených snímačov vzdialenosti a kontaktných spínačov. Na základe signálov z navigačného systému je robot schopný prejsť celé bludisko princípom pravej alebo ľavej ruky. Robot bol primárne vyvíjaný na súťaž Istrobot.

The article describes a simple navigation system which is deter-mined for navigation of a small mobile robot in a maze. The navi-gation system consists of infrared proximity sensors and contact sensors. The mobile robot is able pass through the maze based on a rule of right or left hand. The mobile robot was developed for competition Istrobot.

[celý článok]

Ján Kaňuch

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) univerzalného motora

Electromagnetic Compatibility (EMC) of Universal Motor

V tomto príspevku je prezentovaná elektromagnetická kompati-bilita (EMC) univerzálneho motora pracujúceho pri napájaní striedavým (AC) a jednosmerným (DC) napätím. Univerzálne motory sa používajú v rôznych aplikáciách a môžu byť prevádz-kované tak so striedavým, ako aj jednosmerným prúdom moto-ra. Výhodou univerzálnych motorov sú najmä vysoký rozbehový moment, veľmi kompaktná konštrukcia a vysoká prevádzková rýchlosť. Nevýhoda je ale v tom, že na komutátore a kefách je iskrenie, kefy sa opaľujú a vytvára sa elektromagnetické rušenie (EMI), ozón a hluk. Tento článok prezentuje výsledky osciloskopických meraní rušivého elektromagnetického poľa v blízkosti univerzálneho motora pri rôznych rýchlostiach a prevádzke so striedavým ale-bo jednosmerným prúdom motora. Časová zmena vyžarovaného elektromagnetického poľa sa prevedie pomocou indukčnej cievky na napätie, ktoré je zaznamenané osciloskopom.

Presented in this paper is electromagnetic compatibility (EMC) of universal motor operating at AC and DC power supply. Univer-sal motors are used in a variety of applications and can be oper-ated either at AC or DC supply current. The advantages of uni-versal motors are especially high starting torque, very compact design and high running speeds. The drawback consists in the fact that the commutator and arcing brushes create electromag-netic interference (EMI), ozone and noise. This paper presents the results of oscilloscopic measurement of disturbing magnetic field in proximity of a universal motor at various speeds at AC and DC operation mode. The time deriva-tion of the magnetic flux density is converted by an inductive coil to a voltage to be observed by oscilloscope.

[celý článok]

Martin Lešo - Jaroslava Žilková - Marek Pástor

Pokročilé metódy riadenia DC-DC meničov

Advanced Control Methods of DC-DC converters

Príspevok je venovaný pokročilým riadiacim metódam pre DC-DC meniče. Určenie ideálnej metódy pre riadenie výstupného napätia DC-DC meničov predstavuje náročnú úlohu vzhľadom na ich nelineárny charakter, rôzne typy zapojení a spôsobu pou-žitia, pričom v súčasnosti sú v DC-DC meničoch prevažne imple-mentované napäťové, prúdové a hysterézne metódy riadenia. Každá z týchto metód prichádza s určitými nedostatkami a z toho dôvodu sa vedie intenzívny výskum v implementácie pokročilej-ších metód riadenia DC-DC meničov, ktoré by mali v budúcnosti nahradiť alebo doplniť súčasné používané typy riadení pre docie-lenie zvýšenia spoľahlivosti a kvality regulácie výstupného napä-tia DC-DC meničov. V článku sú stručne opísané spôsoby použi-tia umelej inteligencie pri riadení DC-DC meničov ako aj použitie prediktívneho a kĺzavého riadenia, pričom pri každej z uvede-ných metód je opísaný princíp ich činnosti a ich hlavné výhody a nedostatky.

The contribution is dedicated to advanced control methods for DC-DC converters. Determining the ideal method to control the output voltage of the DC-DC converter is a difficult task due to their nonlinear character, different connection types and uses. At present, the DC-DC converter uses voltage mode control, current mode control and hysteric mode control methods for controls of an output voltage of converter. Each of these methods comes with certain shortcomings and therefore are in research advanced control method of DC-DC converters, which should replace or supplement the existing control methods to achieve improvements in the reliability and quality control of output voltage DC-DC converters. The paper briefly describes the uses of artificial intel-ligence in the control of DC-DC converters as well as the use of predictive and sliding mode control methods. Each of these meth-ods is described of their operation and their main advantages and drawbacks. For each of these methods is described principle of its operation and its main advantages and disadvantages.

[celý článok]

Milan Biroš - František Ďurovský

Technológia palivových článkov v automobiloch

Fuel cell technology in vehicles

Článok sa zaoberá rozborom činnosti a princípom fungovania rôznych druhov palivových článkov a vhodnosťou ich využitia ako zdroja energie na palube vozidla. Taktiež v stručnosti predstavuje niekoľko sériovo vyrábaných vozidiel.

The article deals with the operation and the analysis of diffe-rent kinds of fuel cells and their applicability in passenger vehicles. In addition, several serial manufactured vehicles with fuel cells are shortly introduced.

[celý článok]

Peter Girovský - Marek Kollárik

Protišmykový systém vozidla s Fuzzy riadením

Fuzzy control of vehicle antiskid brake system

V tomto článku chceme predstaviť návrh protišmykového systému vozidla (ABS) riadeného Fuzzy regulátorom. Základom pre návrh tohto systému bol bol klasický systém ABS, ku ktorému bolo pridané Fuzzy riadenie pre dosiahnutie lepšieho účinku brzdenia v kritic-kých situáciách. Samotný návrh Fuzzy riadenia ASB pozostával z dvoch častí. V prvom kroku bolo potrebné identifikovať signály potrebné k riadeniu ABS systému a v druhom kroku navrhnúť vhodnú štruktúru Fuzzy regulátora. V závere práce sú prezentované dosiahnuté simulačné výsledky.

This proposal would like to introduce the anti-skid brake system of vehicle (ABS), controlled by fuzzy controller. The basis for the design of this system has been standard ABS system, to which was added Fuzzy controller for better braking effect of the critical vehicle situations. Verification of ABS fuzzy controller consists of two parts. In the first step, it was necessary to identify the signals necessary for driving ABS system and in a second step design the appropriate structure of fuzzy controller. In conclusion are presented ob-tained simulation results.

[celý článok]