Časopis Elektrotechnické Listy

ELEKTROTECHNICKÉ LISTY je česko-slovenský vedecký časopis, ktorého cieľom je publikova vedecké články z oblasti elektrotechniky a mechatroniky. Časopis ELEKTROTECHNICKÉ LISTY vychádza on-line (ISSN 2453-8981) tyrikrát ročne a publikuje najmä originálne vedecké články iba v slovenskom a českom jazyku.

Hlavné zameranie časopisu:

  • Elektrotechnika
  • Výkonová elektronika
  • Mechatronika
  • Automatizácia

Vydavateľ časopisu:

Vydavateľom časopisu je občianske zdruenie METS - Mechatronická a elektrotechnická spoločnos, ktorá je neziskovou organizáciou.

Redakčný plán:

Jednotlivé čísla časopisu vychádzajú tyrikrát ročne v mesiacoch:
  • Január
  • Apríl
  • Júl
  • Október
Články je do redakcie časopisu moné posiela priebene. Po úspenom ukončení recenzného konania bude článok publikovaný v najbliom čísle časopisu.

Kontakt:

Email: casopis@elektrotechnickelisty.eu